โครงสร้าง อบต.
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
ขอเชิญประชุมสภา
ประกาศ / คำสั่ง อบต.
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนงาน
งานบุคคล
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
อบต.ในเครือข่าย

Email


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5  
     

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5

...............................................................

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  จำนวน  ๔  ตำแหน่ง  ๔  อัตรา 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร  ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และ       ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                                  ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

               ๑.๑  พนักงานจ้างประเภทภารกิจ   จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา  ดังนี้

                     สำนักงานปลัด

                      ๑)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                              จำนวน  ๑  อัตรา 

                     กองคลัง

                     2)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง                                              จำนวน  ๑  อัตรา 

               ๑.๒  พนักงานจ้างประเภททั่วไป  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา  ดังนี้

                      สำนักงานปลัด

                      ๑)  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)                   จำนวน  ๑  อัตรา

                      กองสวัสดิการสังคม

                      ๒)  ตำแหน่งคนงานทั่วไป                                                         จำนวน  ๑  อัตรา

                   (รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

               ๒. คุณสมบัติทั่วไป

      ๒.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๓  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้

                   (๑)  มีสัญชาติไทย

          (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 

          (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

 

                                       -๒-

                              (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.)  กำหนดสำหรับพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้

   • โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   • วัณโรคในระยะอันตราย
   • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
   • โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น

                             (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             (๘)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

                             (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการท้องถิ่น

                     หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มายื่นด้วย

                    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  ตามภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศนี้                   

                  ๓.  การรับสมัคร

                  ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

                    ผู้ที่ประสงค์สมัครสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมขอรับเอกสารในการสมัครสอบ      ได้ตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน  ๒๕๖๕  ถึงวันที่  2๔  มิถุนายน  2565  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.)  ณ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  สอบถามโทร  ๐-๔๓๕๐-๑๗๔๐  หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  WWW.Kukasinglocal.go.th

                  ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง  มายื่นในวันสมัคร  ดังนี้

 

-๓-

                  ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน     (นับถึงวันปิดรับสมัคร)                                                                             จำนวน  ๓  แผ่น

                   ๒)   สำเนาหลักฐานการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร                                                                                 จำนวน  ๑  ฉบับ 

                   ๓)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                     จำนวน  ๒  ฉบับ

                   ๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                         จำนวน  ๒  ฉบับ

                   ๕)  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด (ชนิดที่ ๒)  เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)                                                                        จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖)  ใบรับรองแพทย์ที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามข้อ  ๒.๑ (๔)       ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน                                                                        จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๗)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ใบผ่านการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร   (สำหรับเพศชาย)                                                                      จำนวน  ๑  ฉบับ                            ๘)  เอกสารแสดงความรู้  ความสามารถพิเศษ  ประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

                  หมายเหตุ  สำเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น  และในสำเนาหลักฐาน      ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”  และลงลายมือชื่อกำกับด้วยตนเองทุกฉบับ

 

            ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                      -  ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐  บาท   (ทุกตำแหน่ง)

              ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร

               ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  และสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว

                ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว       หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ     ผู้นั้นตั้งแต่ต้น

                  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร

                 ๔.๑  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร         โดยเรียงลำดับการสมัครแต่ละตำแหน่ง   ในวันที่   ๒๘  มิถุนายน  2565  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล       กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเว็ปไซต์  WWW.Kukasinglocal.go.th

                 ๔.๒  การกำหนดวันเวลา  สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร

                     ๑)  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   (ภาค ข)  ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

                     ๒)  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕           เวลา  ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

-๔-

         

                 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

                 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้  ประกอบด้วย

 

วัน  เวลาสอบ

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ประกาศ : 2565-06-09

บริการประชาชน
กระดานกระทู้ (ถาม ตอบ)
คู่มือและการให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.172.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,121

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
ตำบลหนองพลวง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044-980400,044-980444   Fax : 044-980444
Email : nongpluang@nongpluang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.